Introductie

Beschermheer

Sinds 14 oktober 2021 is de heer mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester van de gemeente Den Haag, beschermheer van de Haagse Bond voor Amateurtuindersverenigingen.

 

Wat doet de Haagse Bond?

    • behartigt de belangen van de aangesloten tuindersvereinigingen op lokaal niveau;
    • probeert geschikte gronden te krijgen waarop blijvende tuincomplexen kunnen worden aangelegd .
    • geeft voorlichting en organiseert cursussen, lezingen, excursies enten toonstellingen op het gebied van natuur, tuinieren en duurzaamheid
    • is verantwoordelijk voor de administratie van kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.

De Organisatie

 

De Haagse bond van Amateurtuindersverenigingen is opgericht in 1938 en koninklijk goedgekeurd op 18 april 1939.

Bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen zijn 18 Amateurtuindersverenigingen (ATV's) en Volkstuinverenigingen (VTV's) aangesloten. Deze verenigingen zijn de leden van de Haagse bond.
De besturen van deze 18 verenigingen vertegenwoordigen hun leden bij de Haagse Bond.
Het tuinieren in de regio Haaglanden kan niet zonder een overkoepelende organisatie van amateurtuindersverenigingen zoals de Haagse Bond, die -samen met de Gemeente –zoekt naar voldoende ruimte voor volkstuinen. 

De 18 aangesloten verenigingen zijn 100% zelfstandig en hebben dus eigen statuten, reglementen met hun eigen bijzonderheden.
De Haagse Bond heeft, net als de tuinverenigingen haar eigen statuten en reglementen.

De Haagse Bond geeft voorlichting en organiseert lezingen, excursies en cursussen voor de leden van de aangesloten verenigingen maar ook voor belangstellenden van buiten de verenigingen.

De Haagse Bond is verantwoordelijk voor de administratie van kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.
Om lid te worden van een aangesloten vereniging moet men zich eerst als kandidaat-lid inschrijven bij de Haagse Bond.


De Gemeente ziet de tuincomplexen als een welkome aanvulling op het stedelijk groen in de regio.
Het zijn vrij toegankelijke openbare parken waar iedereen overdag mag wandelen.
De tuinparken zijn in beheer bij de verenigingen.en het onderhoud van de algemene ruimtes zoals bijvoorbeeld terrassen en speeltuinen wordt met veel enthousiasme door de  tuinleden gedaan. Zo zijn de tuincomplexen ook voor de buurtbewoners een prettig gebied om te wandelen en te genieten van groen, bloemen, vogels en vlinders.

De Haagse Bond is aangesloten bij het landelijke Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (A.V.V.N.) dat de belangen van volkstuinen behartigt op landelijk niveau.
Op die manier zijn de aangesloten verenigingen via de Haagse Bond vertegenwoordigd bij de A.V.V.N.

Activiteiten

 

Bestuur

 

Hr. J. J. Rog (Jaap) - voorzitter voorzitter@haagsebond.nl
Hr. A. Balai (Alberto) - penningmeester penningmeester@haagsebond.nl
Mevr. M. Moesai (Mariska) - ledenadministratie 2esecretaris@haagsebond.nl
Hr. R.R. van de Pavert (Rolf) - biodiversiteit, duurzaamheid & educatie rolf.vandepavert@haagsebond.nl

Voor het maken van een afspraak zie ook contact.

De aangesloten verenigingen

Amonstuinen

Amonstuinen

ATV Amonstuinen

Van Brienenlaan 7

2244 BP Wassenaar

[info]

De Uithof

De Uithof

ATV De Uithof

Jaap Edenweg 15

Den Haag

[info]

Eigen Arbeid

Eigen Arbeid

ATV Eigen Arbeid

Zijdeweg 60

2245 BZ te Wassenaar

[info]

Zonnegaarde

Zonnegaarde

ATV Zonnegaarde

Erasmusweg 872

Den Haag

[info]

Nooit Gedacht

Nooit Gedacht

VTV Nooit Gedacht

Laan van Wateringseveld 2

Den Haag

[info]

Loolaan

Loolaan

ATV Loolaan

IJsclubweg 5

Den Haag

[info]

De Wijndaeler

De Wijndaeler

TV De Wijndaeler

Wijndaelerweg

Den Haag

[info]

Nut en Genoegen

Nut en Genoegen

ATV Nut en Genoegen

Meppelweg 882

Den Haag

[info]

Tuinderslust

Tuinderslust

VTV Tuinderslust

Arckelweg 25

Poeldijk

[info]

Westerduin

Westerduin

VTV Westerduin

Daal en Bergselaan

Den Haag

[info]

Florence Nightingale

Florence Nightingale

VTV Florence Nightingale

Dedemsvaartweg 30

Den Haag

[info]

Houtwijk De Noord

Houtwijk de Noord

ATV Houtwijk de Noord

Uithofpolder

Den Haag

[info]

Buitenlust

Buitenlust

ATV Buitenlust

Van Vredenburghweg

Rijswijk

[info]

‘T Is Altijd Wat

T Is Altijd Wat

ATV 'T Is Altijd Wat

Uithofpolder

Den Haag

[info]

Madestein

MadesteinATV Madestein

Madepolderweg 59c

Den Haag

[info]

Mariahoeve

Mariahoeve

VTV Mariahoeve

Isabellaland

Den Haag

[info]

De Mient

De Mient

ATV De Mient

Poeldijkseweg

Wateringen

[info]

Zonneweelde

Zonneweelde

ATV Zonneweelde

Reigersbergenweg 282

Den Haag

[info]

De Haagse Bond bestaat 80 jaar.

Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan heeft De Haagse bond een boekje uitgegeven over de nota "Tuinparken in de wereldstad aan zee."

HIER kunt u deze uitgave van juli-2018 bekijken en lezen. Op de pagina Projecten kunt u de nota's vinden waarnaar verwezen wordt.

Nieuws op Facebook

Klik op het logo om de Facebook pagina te openen in nieuw tabblad.

Overzichtskaart

 

Kaart van Den Haag en omliggende gemeenten met daarop aangegeven waar de verschillende tuincomplexen zijn gesitueerd.

Statuten en reglementen

Huishoudelijk Reglement

Centrale Wachtlijst

Commissie van Advies

Reglement Voorzittersoverleg

Taxatiereglement

Inschrijven

...

KLIK OP HET LOGO OM U IN TE SCHRIJVEN

Voor enkele tuinen is de inschrijving tijdelijk opgeschort omdat de wachtlijst te lang werd. Op de inschrijvingspagina kunt u zien voor welke tuinen u zich wel kunt inschrijven. Zit de tuin waarvoor u zich wilt inschrijven daar niet tussen dan raden wij u aan deze inschrijvingspagina met een zekere regelmaat te checken.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen gevestigd aan de Meppelweg 882A te 2544 BW  Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409088, hierna te noemen:  de ‘bond’. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring; stel uw vraag gerust per email aan info@haagsebond.nl In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welke doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Welke persoonsgegevens Grondslag Ontvangers Bewaartijd
achternaam Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
voorletter(s) Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
geboortedatum Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
straatnaam Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
huisnummer Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
postcode Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
woonplaats Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
telefoonnummer Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
e-mailadres Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
aanmeldingsdatum Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving
soort lidmaatschap Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 7 jaar na uitschrijving

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de bond wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In de tabel, in het begin van de privacyverklaring, treft u een overzicht aan van de situatie waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U heeft het recht de bond te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de bond op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze  inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de bond deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende  gegevens van de bond hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens.

De bond treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de bond. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De bond raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van de websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid.

De bond past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.  Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons  Privacyverklaring worden opgenomen. De bond raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de bond er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de bond wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of persoonsgegevens kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke: Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen E- mail: info@haagsebond.nl Telefoon: 070-3298895

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegegevens.

Contactgegevens

Onze gegevens

Bezoekadres:
(na afspraak)
Meppelweg 882a
(Kantoor bij  VTC Nut en Genoegen)
2544 BW Den Haag
Afspraak maken per mail.
E-mail adres:
info@haagsebond.nl
Bank: NL87INGB0000371710
t.n.v. Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen