Introductie

Wat doen wij?

De Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen:

 • behartigt de belangen van de aangesloten Amateurtuindersvereinigingen op lokaal niveau;
 • spant zich in voor het verkrijgen van geschikte gronden bestemd voor het aanleggen van tuincomplexen met een zo mogelijk permanent karakter;
 • geeft voorlichting en organiseert cursussen betreffende het tuinieren als amateur, alsmede bevorderen, regelen en/of organiseren wij excursies en/of tentoonstellingen op dit gebied;
 • draagt de verantwoordelijkheid voor de administratie aangaande kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.

De Haagse Bond bestaat 80 jaar.

Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan heeft De Haagse bond een boekje uitgegeven over de nota "Tuinparken in de wereldstad aan zee."

HIER kunt u deze uitgave van juli-2018 bekijken en lezen. Op de pagina Projecten kunt u de nota's vinden waarnaar verwezen wordt.

De Organisatie

De Haagse bond van Amateurtuindersverenigingen is opgericht in 1938 en koninklijk goedgekeurd op 18 april 1939.

Bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen zijn 18 tuincomplexen aangesloten. De tuincomplexen zijn de leden van de Haagse bond. De besturen van deze tuincomplexen vertegenwoordigen hun leden tijdens de vergaderingen van de Haagse Bond. Het spreekt voor zich dat de Haagse Bond ook eigen statuten en reglementen heeft.

Het tuinieren in de regio kan niet zonder een overkoepelende organisatie van amateurstuindersverenigingen die -in samenwerking met de Gemeente –streeft naar voldoende tuinruimte. De Haagse Bond vervuld deze rol.

Het aantal aangesloten verenigingen is inmiddels 18, waarbij iedere aangesloten vereniging 100% autonoom is. Elke vereniging heeft dus zijn eigen statuten, reglementen en kent zijn eigen bijzonderheden.

De Haagse Bond geeft ook voorlichting en organiseren van excursies en cursussen voor de leden van de aangesloten tuincomplexen, maar ook voor belangstellenden die in overweging hebben een eigen tuin ergens te nemen.

De Haagse Bond draagt ook verantwoordelijkheid voor de administratie aangaande kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.

Om lid te worden van een aangesloten vereniging dient men eerst kandidaat-lid te worden van de Haagse Bond.

De tuincomplexen vormen een welkome aanvulling op het stedelijk groen in de regio. Het zijn bovendien parken,
die door de enthousiasme en de inspanning van zeer veel tuinleden in de beste staat blijven verkeren. Deze tuinparken zijn in beheer bij de verenigingen.

De Haagse Bond is aangesloten bij het landelijk orgaan A.V.V.N. die de belangen van volkstuinen behartigt op landelijk niveau. De aangesloten verenigingen zijn dus via de Haagse Bond vertegenwoordigd bij de A.V.V.N.

Nieuws op Facebook

Klik op het logo om de Facebook pagina te openen in nieuw tabblad.

Overzichtskaart

Kaart van Den Haag en omliggende gemeenten met daarop aangegeven waar de verschillende tuincomplexen zijn gesitueerd.

Projecten

Tot het onderdeel van de activiteiten van de Haagse Bond behoort het ontwikkelen van projecten in het belang van tuinen in de regio en voor de aangesloten complexen.
De Haagse Bond ontwikkelt haar eigen projecten en/of zoekt samenwerking met derden.
Alle projecten moeten tot onze doelstelling en belangen van onze activiteiten behoren en waar onze leden achter staan.

Bidbookbundel, tuinparken van de Haagse Bond:
Overzicht van de kansen, mogelijkheden en verworvenheden van de tuinparken van de Haagse Bond van Amateurtuinders

Tuinparken in de wereldstad aan zee:
In oktober 2007 is het projectplan Tuinparken in de wereldstad aan zee gelanceerd.
Het plan werd in oktober 2009 aangeboden aan de Wethouder R. Baldewsing en aan de gemeenteraad.
Ondertussen is het een begrip geworden binnen de gemeente Den Haag en het heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het duurzaamste gebied “Erasmusveld”.
Het plan dient ook als richtlijn voor het aanpassen en behoud van complexen in de stad.

Gasten Informatie Borden (openen nieuwe tadblad)
In oktober 2009 is in samenwerking met de gemeente Den Haag en de Haagse Bond het project "Gasten Informatie Borden opgezet.
Het doel van de borden is om complexen, aangesloten bij de Haagse Bond, meer overzichtelijk te maken voor bezoekers.

Nota Volkstuinen Den Haag
De gemeente Den Haag is de eerste gemeente in Nederland die een actieve Nota heeft voor volkstuinen.
Het boekwerk is tot stand gekomen in samenwerking met de Haagse Bond, AVVN en de gemeente.

In tegenstelling tot andere nota’s voor volkstuinen in het land, heeft de gemeenteraad in Den Haag besloten het “up to date” houden van het document in samenwerking met de Haagse Bond en de gemeente.

Het huidige Bestuur

W.J.A. van Helden - voorzitter
J.E.L. Wanders-Lem - secretaris
Joke Heemskerk - penningmeester
Anneke Spa - 2e secretaris
M.T.M. Henkes - ledenadministratie

 

De aangesloten verenigingen

Amonstuinen

Amonstuinen

ATV Amonstuinen

Van Brienenlaan 7

2244 BP Wassenaar

[info]

De Uithof

De Uithof

ATV De Uithof

Jaap Edenweg 15

Den Haag

[info]

Eigen Arbeid

Eigen Arbeid

ATV Eigen Arbeid

Zijdeweg 60

2245 BZ te Wassenaar

[info]

Zonnegaarde

Zonnegaarde

ATV Zonnegaarde

Erasmusweg 872

Den Haag

[info]

Nooit Gedacht

Nooit Gedacht

VTV Nooit Gedacht

Laan van Wateringseveld 2

Den Haag

[info]

Loolaan

Loolaan

ATV Loolaan

IJsclubweg 5

Den Haag

[info]

De Wijndaeler

De Wijndaeler

TV De Wijndaeler

Wijndaelerweg

Den Haag

[info]

Nut en Genoegen

Nut en Genoegen

ATV Nut en Genoegen

Meppelweg 882

Den Haag

[info]

Tuinderslust

Tuinderslust

VTV Tuinderslust

Arckelweg 25

Poeldijk

[info]

Westerduin

Westerduin

VTV Westerduin

Daal en Bergselaan

Den Haag

[info]

Florence Nightingale

Florence Nightingale

VTV Florence Nightingale

Dedemsvaartweg 30

Den Haag

[info]

Houtwijk De Noord

Houtwijk de Noord

ATV Houtwijk de Noord

Uithofpolder

Den Haag

[info]

Buitenlust

Buitenlust

ATV Buitenlust

Van Vredenburghweg

Rijswijk

[info]

‘T Is Altijd Wat

T Is Altijd Wat

ATV 'T Is Altijd Wat

Uithofpolder

Den Haag

[info]

Madestein

MadesteinATV Madestein

Madepolderweg 59c

Den Haag

[info]

Mariahoeve

Mariahoeve

VTV Mariahoeve

Isabellaland

Den Haag

[info]

De Mient

De Mient

ATV De Mient

Poeldijkseweg

Wateringen

[info]

Zonneweelde

Zonneweelde

ATV Zonneweelde

Reigersbergenweg 282

Den Haag

[info]

Statuten en reglementen

Huishoudelijk Reglement

Centrale Wachtlijst

Commissie van Advies

Reglement Voorzittersoverleg

Taxatiereglement

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen gevestigd aan de Meppelweg 882A te 2544 BW  Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409088, hierna te noemen:  de ‘bond’. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring; stel uw vraag gerust per email aan info@haagsebond.nl In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welke doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Welke persoonsgegevens Grondslag Ontvangers Bewaartijd
achternaam Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
voorletter(s) Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
geboortedatum Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
straatnaam Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
huisnummer Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
postcode Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
woonplaats Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
telefoonnummer Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
e-mailadres Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
aanmeldingsdatum Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving
soort lidmaatschap Uitvoering overeenkomst Leden adm. HB en aangesloten verenigingen 3 maanden na uitschrijving

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de bond wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In de tabel, in het begin van de privacyverklaring, treft u een overzicht aan van de situatie waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U heeft het recht de bond te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de bond op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze  inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de bond deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende  gegevens van de bond hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens.

De bond treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de bond. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De bond raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van de websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid.

De bond past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.  Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons  Privacyverklaring worden opgenomen. De bond raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de bond er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de bond wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of persoonsgegevens kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke: Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen E- mail: info@haagsebond.nl Telefoon: 070-3298895

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegegevens.

Inschrijfformulier (Voor 6 complexen)

 INSCHRIJVEN VOOR SLECHTS BEPERKT AANTAL COMPLEXEN MOGELIJK.

Door grote belangstelling en lange wachtlijsten voor bepaalde complexen is inschrijving mogelijk voor 13 complexen.

 

 

Door het onderstaande formulier in te vullen kunt u zich inschrijven voor een bepaalde tuin.

Omdat in de Haagse regio de vraag naar tuinen groter is dan het aanbod kan het zijn dat u na aanmelding enige tijd moet wachten. Afhankelijk van de keuze van het complex kan deze wachttijd variëren van enkele dagen tot enige jaren. Advies is dan eerst aan het bestuur van een vereniging waarin u geïnteresseerd bent te vragen naar de wachtlijst op het complex. Voordat u in aanmerking kunt komen voor een tuin dient u eerst als kandidaat te zijn ingeschreven bij de Haagse Bond.

Plaatsing op de centrale wachtlijst is alleen mogelijk als de kandidaat-hobbytuinder aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • in staat is zelf een tuin te kunnen onderhouden;
 • bereid en in staat is de door de vereniging verplichte gestelde werkbeurten zelf uit te voeren;
 • geen partner is van iemand die reeds lid is van één van de aangesloten verenigingen;
 • woonachtig is in de regio Haaglanden;
 • niet geroyeerd is bij één van de aangesloten verenigingen;
 • de jaarlijkse bijdrage heeft voldaan.
 • u heeft kennisgenomen van de privacyverklaring.

Inschrijving als kandidaat vindt plaats na ontvangst van een ingevuld aanmeldingsformulier en de jaarlijks verschuldigde bijdrage €21,30. Er volgt dan plaatsing op de Centrale wachtlijst, u ontvangt dan een nummer van inschrijving dat uw plaats op de wachtlijst bepaalt. Deze lijst wordt door de Haagse Bond ten behoeve van de aangesloten verenigingen bijgehouden. Plaatsing op de wachtlijst biedt uitzicht op toewijzing van een tuin.

Wanneer op een complex van uw keuze een tuin vrij komt, worden kandidaatleden voor deze vereniging, volgens de plaats op de wachtlijst, door het betreffende bestuur opgeroepen en wordt hen de vrijgekomen tuin aangeboden.

Een aangeboden tuin hoeft niet altijd te worden geaccepteerd. De voorwaarden, die de diverse verenigingen daarvoor hanteren, zijn niet eensluidend. Nadere informatie hierover kan worden ingewonnen bij de vereniging van uw keuze.

Indien u mocht besluiten het tuinieren als hobby te kiezen, na bovenstaande te hebben gelezen, gaat u als volgt te werk:
Maak een keuze uit de lijst van de aangesloten verenigingen. Men kan zijn voorkeur uitspreken voor maximaal één tuincomplex. Er wordt aangeraden het complex vooraf te bekijken op ligging en bereikbaarheid. Stap eens binnen in het verenigingsgebouw voor nadere informatie, bij voorkeur op een zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Vul het aanmeldingsformulier volledig in. Schrijf gelijktijdig de verschuldigde bijdrage (€22,00) over op rekening bij de ING: NL87INGB0000371710 tnv Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen. Voor deze bijdrage ontvangt men tevens viermaal per jaar het hobbyblad "DE TUINLIEFHEBBER".

Ieder jaar wordt medio november een factuur voor de bijdrage voor het komende kalenderjaar aan het kandidaatlid verzonden. Indien u lid bent van een van de aangesloten verenigingen, ontvangen u geen factuur.

De Haagse Bond is gaarne bereid, op mondeling- of schriftelijk verzoek, meer informatie te verstrekken.

Achternaam
Voorletters, gescheiden door een punt.
dag, maand, jaar
Straat
Huisnummer
Uw postcode (1111 AA)
Uw woonplaats
Netnummer en telefoonnummer
Uw 06-nummer
uw emaildres
ter controle nogmaals uw emailadres invullen s.v.p.
Door deze box aan te vinken geeft u aan dat u instemt met de privacyverklaring van de Haagse Bond voor Amateurtuindersverenigingen.

Contactgegevens

 

Onze gegevens

Postadres:

Postbus 33914
2503 BE Den Haag

Bezoekadres:

Meppelweg 882a (volkstuinencomplex Nut en Genoegen)
2544 BW Den Haag
Elke woensdag van 10.00 tot 14.00 uur

E-mail adres:

info@haagsebond.nl 070-3298895

Bank:

NL87INGB0000371710
t.n.v. Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen